١٩٧٧

41 167 67


6
.3

..


74


. . . . `. . . . .


23


. . . . . . . . .


23
h-w


31
Sam